ناگریزیم...

                                       وجـــودم از تــــمنای تو سرشــــــار است
                                      زمـــان در بستر شب خــواب و بیدار است
 
                                      هــوا آرام شب خاموش راه آســمان ها باز       
                                     خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز

                                                    فریدون مشیری
       پانوشت:

      میتوان خود را از کاری یا از به زبان اوردن سخنی سرزنش کرد،
      اما نمیتوان به خاطر داشتن احساسی مورد سرزنش قرار داد …
      به این دلیل ساده که هیچ نوع تسلطی بر آن نداریم!

                                                   هویت /میلان کوندرا

/ 0 نظر / 17 بازدید