درد دل

                       در نیابد حال پخته هیچ خام
                                                                پس سخن کوتاه باید والسلام

                                                     مولانا

      پانوشت:

     درد دل کردن را فراموش کن 
     یا حرفهایت به یکى بر میخورد،
     یا دل کسى شکسته میشود،
     یا از آن به بعد تو را احمق فرض میکنند،
     یا مسخره ات میکنند،
     یا دردت را کوچک نشان میدهند،
     یا نصیحت میشنوى…
     و هیچ وقت هم گول این حرف کسى را نخور
     که هر چه مى خواهد دل تنگت بگو…
     خلاصه اینکه بزرگ شو 
     و دردهایت را توى دل خودت نگه دار

/ 0 نظر / 15 بازدید