خاطرات

      در خیال اتفاق می افتد
      ناممکن های خوشرنگ
      محال های دلاویز
      رسیدن به عشقی
      که قلب سی سالگی تو را ربود
      و شنیدن نجواهایی
      که در
      باد گم شد
      ما همه دلبسته
      نه
      زندانی خاطرات خویشیم

                            ناهید عباسی

      پانوشت:

      همیشه از جایی آغاز می شود که انتظارش را نداری.
      یک مرتبه به خودت می آیی و می بینی وسط خاطره ای افتاده ای
      که تمام روزهای گذشته خواسته ای فراموشش کنی.
      هر چه با خودت تکرار کنی که همه چیز تمام شده
      و دلیلی برای یادآوردنش وجود ندارد،
      باز یک روز با بهانه ای حتی کوچک،
      خودش را از گوشه ذهنت بیرون می کشد
      و هجوم می آورد به گذر دقیقه های آن روزت.

                          پدرام رضایی زاده

/ 0 نظر / 2 بازدید