اندیشه

      عمر
      در اندیشه ها
      بر  بـــــــــاد رفت      
      گشت
      فــــردا ها
      همه دیروز ها

                         دکتر حمیدی

      پانوشت:

      هیچ اندیشه ای در این دنیا آنقدر خوب و خیر نیست
      که بتواند تلاشی تعصب آمیز برای به کرسی نشاندن آن اندیشه را توجیه کند،
      تنها امید نجات در جهان این دوران تساهل و تسامح است.

                    روح پراگ - ایوان کلیما

/ 0 نظر / 13 بازدید