آدمی را توانایی عشق نیست

    شتاب مکن
    که ابر بر خانه ات ببارد
    و عشق
    در تکه ای نان گم شود
    هرگز نتوان
    آدمی را به خانه آورد  
    آدمی در سقوط کلمات
    سقوط می کند
    و هنگام که از زمین برخیزد
    کلمات نارس را
    به عابران تعارف می کند
    آدمی را توانایی     
    عشق نیست   
    در عشق می شکند و می میرد

                                                 احمدرضا احمدی

/ 0 نظر / 33 بازدید