قفس تنگ دلم


 نه همین غمکده، ای مرغک تنها قفس است
گر تو آزاد نباشی همه دنیـــــــــــا قفس است

تا پــــر و بـــال تو و راه تماشـــا بستــــه است
هر کجا هست، زمیـــن تا به ثریـا قفس است

تا که نــــــــادان به جهــــــان حکمروایــــی دارد
همـه جــا در نظر مردم دانــــــــا قفـــــس است

فریدون مشیری


         پانوشت
                      بال و پر ریخته مرغم به قفس
                      تا گشایم پر و بال
                      پر پروازم نیست!
                      تا بگویم که در این تنگ قفس
                     چه به مرغان چمن می گذرد
                     رخصت آوازم نیست...

                                               حمید مصدق

/ 0 نظر / 5 بازدید