شما اسم این را می گذارید زندگی!؟

      این روزها به هرکه می نگرم
      در شکایت است...
      در حیرتم!
      پس لذت دنیا به کام کیست!؟؟


      پانوشت:

      شما اسم این را می گذارید زندگی!؟
      که هر کدام از ما جنازه ی یک نفر را بر دوش داریم,
      سوار بر قطاری به جای نامعلومی می رویم
      که نه مبدا آن را می دانیم و نه مقصدش را؟
      دلمان به این خوش است که زنده ایم...
      چقدر از کنار چیزهای مهم می گذریم و آن ها را به حساب نمی آوریم...
      و چقدر به هستی بی اعتناییم .
      ماقدرت تشخیص نداریم ,بلد نیستیم انتخاب کنیم
      نه.ماانتخاب نمی کنیم؛ انتخاب می شویم!

                                          پیکر فرهاد/عباس معروفی

/ 0 نظر / 15 بازدید