دگرگونی

      در روی زمین هیچ چیز قطعی نیست؛
      و معنای چیزها ، با وزیدن بادی ، تغییر می کند .
      و باد دائما می وزد ،
      چه بدانید و چه ندانید .
     
                             میلان کوندرا

      پانوشت:

      اگر انسان ایمان نداشته باشد چه خواهد بود؟
      لابد یک لاابالی؟
      اما مگر ایمان چیست؟
      ایمان یعنی باور
      ایمان یعنی باور داشتن به ضوابطی خاص
      اما کدام ضوابطی در دنیا هستند که تغییرناپذیر باشند؟
      هیچ چارچوبی نمیتوان شناخت که دچار دگرگونی نشده باشد...یا نشود.
      و طبیعی است که با دگرگونی هر چارچوب
      باور نسبت به آن هم دچار دگرگونی می شود.
      پس تنها میتوان به دگرگونی باور داشت...
      دگرگونی...
                
                 نون ِ نوشتن -محمود دولت آبادی

/ 1 نظر / 13 بازدید
مازیار

آن آتشی که در دل ما شعله می کشید، گر در میان دامن شیخ اوفتاده بود؛ دیگر بما که سوخته ایم از شرار عشق، نام گناهکاره رسوا! نداده بود.