خود شکن

       این مرد خود پرست
       این دیو، این رها شده از بند
       مستِ مست
       استاده روبروی من و
       خیره در منست
       گفتم به خویشتن
       آیا توان رستنم از این نگاه هست؟
       مشتی زدم به سینه او
       ناگهان دریغ
       آیینه تمام قد روبرو شکست...!

                                              حمید مصدق

       پانوشت:

      هرگز نه از دزدان بترسیم نه از آدمکشان! اینهاخطرات بیرونید،
      از خودمان بترسیم ؛
      دزدان واقعی پیش داوریهای ما هستند
      آدمکشان واقعی نادرستی های ما هستند،
      ‌نیندیشیم جز درآنچه که روحمان را تهدید میکند...!

                                                ویکتو هوگو

/ 0 نظر / 16 بازدید