فامیل دور

   سه نوع دور داریم:
   اونی که دستت بهش نمی رسه
   اونی که چشمت بهش نمی رسه
   اونی که فکرت هم بهش نمی رسه

                                                     فامیل دور

  پانوشت:

   من پاییز رو خیلى دوست دارم آقاى مجرى...
   آخه با دوره خانم تو پاییز آشنا شدم،
   من ماه هاى پاییزم این شکلى شده : مهر ، آبان ، دوره
   آخه آذر بگم ، دوره خانوم ناراحت میشه

  
   پ ن: عاشق فامیل دورم

/ 0 نظر / 14 بازدید