عید آمد و ما...

        عید آمد و ما خانه ی خود را نتکاندیم          گردی نستردیم و غباری نستاندیم
        دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز               از بیدلی آن را ز در خانه براندیم

        هر جا گذری غلغله ی شادی و شور است        ما آتش اندوه به آبی ننشاندیم
        آفاق پر از پیک و پیام است، ولی ما              پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیم...

       من دانم و غمگین دلت، ای خسته کبوتر   سالی سپری گشت و ترا ما نپراندیم
        صد قافله رفتند و به مقصود رسیدند            ما این خرک لنگ زجویی نجهاندیم

        از نه خم گردون بگذشتند حریفان       مسکین من و دل در خم یک زاویه ماندیم
        طوفان بتکاند مگر "امید" که صد بار              عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم

                                           زنده یاد مهدی اخوان ثالث

     پانوشت:

     در حالی که دیگران گذشت زمان را با فرا رسیدن سال نو ثبت می‌کنند،
     من ناگزیر از شمارش روز‌ها هستم.

                                             میرا / کریستوفر فرانک

/ 0 نظر / 17 بازدید