بید مجنون

      نباید شیشه را با سنگ بازی داد!
      نباید مست را در حال ِ مستی
      دست ِ قاضی داد!
      نباید بی تفاوت چتر ماتم را
      به دست ِ خیس ِ باران داد!
      کبوترها که جز پرواز آزادی نمی خواهند !
      نباید در حصار ِ میله ها
      با دانه ای گندم
      به او تعلیم ِ ماندن داد !

      پانوشت:

      آسمان فرصت پرواز بلندی ست ولی
      قصه این است چه اندازه کبوتر باشی...

      بید مجنون:

      بید مجنون هم سرگذشتی است با من ؛
      درختی که رو به آسمان رشد می کند
      اما سر شاخه های تعالیش به سوی زمین باز میگردند ،
      و هرچه بلند تر می شود سرشاخه هایش به زمین نزدیک تر میشوند.
      همچون من که هرچه سنگ ِ سنگین زندگی را
      به قله شروع سقوطش نزدیکتر می کنم،
      فروغلتیدنش ممکن تر است.  
      آه کاش دمی با من سخن می گفت این بید مجنون ،
      آن زمان که زیر سایه اش بنشینم ودیگر به این عبس نپردازم.
      کاش...

                                  سیزیف زیر بید مجنون

/ 0 نظر / 5 بازدید