درو شده اند ...

     تمام مزرعه از خوشه های گندم پُر
     و هیچ دست ِ تمنا
     دریغ سنبله ها را
     دِرو نخواهد کرد

     درو گران ، همه پیش از دِرو
     دِرو شده اند ...

                             حمید مصدق‬
     پانوشت:

     در کشورمان نوعی شست و شوی مغزی وجود دارد.
     می دانی چگونه مردم را شستشوی مغزی می دهند؟
    یک چیز را بارها و بارها تکرار می کنند.
    تملک، خوب است. پول، خوب است.
    اثاث بیشتر خوب است. تجارت بیشتر خوب است
    بیشتر خوب است. بیشتر خوب است!!
    مدام تکرارش می کنیم. بارها و بارها،
    تا اینکه دیگر هیچکس به خودش زحمت نمی دهد، حتی به چیز دیگری فکر کند!

               سه شنبه ها با موری، میچ آلبوم

/ 0 نظر / 14 بازدید