نابودی

     پیش از شما
     به سان شما
     بی‌شمارها
     با تار عنکبوت
     نوشتند روی باد:
     کین دولت خجسته‌ی جاوید زنده باد...

                              محمدرضا شفیعی کدکنی

     پانوشت:

     هر شکلی از حکومت،
     محکوم به نابودی با افراط در همان اصولی است
     که بر آن بنا نهاده شده است.
    
                                       ویل دورانت

/ 0 نظر / 18 بازدید