جز تو خود هیچ کس نیست باری

      با همین واژه هایی که هرگز
      دعوی سحر و اعجازشان نیست

      مثل سار و قناری و قمری
      که اگر چند پیغمبران اند
      آیه ای غیر آوازشان نیست

      بر من این لحظه وحی آمد از صبح
      کان که بودی تو در انتظارش
      جز تو خود هیچ کس نیست باری

      دیگران گر ندانند این را
      بی گمان دیده ی بازشان نیست

                         شفیعی کدکنی

      پانوشت:

      یک عمر در انتظاری تا بیابی آن را که درکت کند
      و تو را همانگونه که هستی بپذیرد،
      و عاقبت در می یابی که او از همان آغاز "خودت" بوده ای!

                             ریچارد باخ

/ 0 نظر / 15 بازدید