حافظ

              دیریست که دلدار پیامی نفرستاد
                                                ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

             صد نامه فرستادم و آن شاهسواران
                                               پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد

             سوی من وحشی صفت عقل رمیده
                                              آهو روشی کبک خرامی نفرستاد

            دانست که خواهد شدنم مرغ دل از د‌ست
                                             وز آن خط ّ چون سلسله دامی نفرستاد

            فریاد که آن ساقی شکّر لب سرمست
                                            دانست که مخمورم و جامی نفرستاد

           چندانکه زدم لاف کرامات و مقامات
                                            هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

          حافظ بادب باش که واخواست نباشد
                                          گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

/ 0 نظر / 19 بازدید