نتپد دیگر در سینه من دل با شوق

                          شب های هجر را گذراندیم و زنده ایم
                                               ما را به سخت جانی خود این گمان نبود...

                                            شکیبی اصفهانی

      پانوشت:
     
      قورت دادن بعضی از مسائل مثل ماه‌ها تو را ندیدن عادت من است.
      این تحمل را عملی به توانایی من در پذیرفتن مسائل ندان.
      آن‌چه را که پذیرفتم زندگی توست،
      آن‌چه را که آرزو می‌کنم خوشبختی توست.
      تصمیم بگیر که دیگر مرا نبینی،
      چون من چندان با تعقل کاری ندارم،
      من دیوانه‌ام...

                                                 عباس معروفی

/ 0 نظر / 15 بازدید