دیر دانستم

    عادت کرده ایم
    آنقدر که یادمان رفته است شب    
    مثل سیاهی موهایمان ناگهان می پرد
    و یک روز آنقدر صبح می شود
    که برای بیدار شدن
    دیر است.

                                      لیلا کردبچه

    پانوشت:

    آرزو :چرا ازدواج نکردی؟
    سهراب: پیش نیامد
    اول ها فکر می کردم کارهای مهم تری باید انجام دهم.
    بعد فکر کردم باید با زنی در مسایل مثلا خیلی مهم تفاهم داشته باشم.
    دیر فهمیدم که تفاهمی مهم تر از این نیست که
    مثلا دیوار را چه رنگی کنیم و اسباب خانه را چه جوری بچینیم
    و تابلوها را کجا بکوبیم و شام و ناهار چی درست کنیم
    و سر همه این ها با هم بخندیم!!

                            عادت می کنیم /زویا پیرزاد

/ 1 نظر / 14 بازدید