زخم عقل

      اگر یک بار دیگر آزادی دست دهد،
      خیال را از آن بیرون خواهم کرد.
      آزادی می‌داند،
      خیال دشمنِ ماست.
      اگر یک بار دیگر آزادی دست دهد،
      به شاعر خواهم گفت
      خیال دشمنِ فردا است.
      اگر یک بار دیگر آزادی دست دهد،
      به نظامی خواهم گفت
      بر طبل‌ها بکوبد
      خیال، دشمن سرزمین است.
      اگر آزادی دست ندهد،
      در گوشه‌ی هواخوری زندان
      برای زندانیان خواهم گفت
      فقط به اندازه‌ی خیال آزادید.
      خیال تنها راه زنده ماندن است
 
                  مسعود کیمیایی

      پانوشت:

      اگه کفشت پاتو می زد
      و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد رو به پات تحمیل کردی
      دیگه در مورد آزادی شعار نده

                        آلبر کامو‬

/ 0 نظر / 5 بازدید