قبل از آن‌که از دستت برود...

      کار ِ رود رفتن است
      کار ِباد، آمدن
      کار ِعشق، بردن است
      کار ِدل، باختن ...
      کار ِمرگ هر چه هست
      کار ِماست
      عاشقانه زیستن ...

                                 مژگان عباسلو

      پانوشت:

      هیچ‌وقت نمی‌توانی چیزی را که قرار است از دست بدهی، نگه داری. فهمیدی؟
      تو فقط قادر هستی چیزی را که داری، قبل از آن‌که از دستت برود،
      عاشقانه دوست داشته باشی...

                                 کیت دی کاملو

/ 0 نظر / 17 بازدید