دریچه

 

ما چون دو دریچه روبروی هم

آگاه ز هر بگو مگوی هم

هر روز سلام و پرسش و خنده

هر روز قرار روز آینده

عمر آینه بهشت، اما…آه

بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه 

        اکنون دل من شکسته و خسته ست         

             زیرا یکی از دریچه ها بسته ست               

نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد

نفرین به سفر، که هر چه کرد او کرد 

(اخوان ثالث)

/ 0 نظر / 4 بازدید