رویا


      از رؤیاهایت‌ مهراس ‌ !

      رؤیاهایی‌ از خودت‌
      و از آن‌ چه‌ نیستی‌ !
      رؤیاهایی‌ از خودت‌
      و از آن‌ چه‌ نداری‌ !

      از رؤیاهایت‌ مهراس‌ !
      در رؤیا
      چهره‌ی‌ واقعی‌ِ خویش‌ را به‌ داوری‌ بنشین‌
      و گاه‌ِ بیداری‌
      صورت‌ِ رؤیاپوش‌ِ خود را
      به‌ آب‌ مَشوی‌ !

                                   مارگوت بیکل

      پانوشت:
                    لازم نیست همه ی رویاها تحقق یابند .
                    ارزش بعضی رویاها در رویا بودنشان است ...

/ 0 نظر / 3 بازدید