عشق...

 

هر آنکه دل بسپارد به فکر حاصل نیست

که آنچه در پی حاصل سپرده شد دل نیست

هر آنکه دل بسپارد چو موج می داند

همیشه قسمتش آغوش گرم ساحل نیست

همیشه سجده عاشق به سوی معشوق است

هر آنکه رو به بتی سجده کرد جاهل نیست

در آفرینش ما عشق حرف آخر بود

وگرنه خلقت یک تکه سنگ مشکل نیست

فراق و وصل تفاوت نمی کند ، آری

میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

 

/ 0 نظر / 5 بازدید