نومید نشو ای جان از ظلمت این زندان

     نا امید نیستم
     از امید بگویم
     آنچه هست !
     یاس مطلق نیست،
     عاقبت یک کلید
     به قفل زنگار گرفته ما نیز می خورد...!
 
 
                                         رسول یونان

     پانوشت:

     باید عشقی داشت
     عشقی بزرگ در زندگی،
     از آن رو که این عشق برای نومیدی‌های بی‌دلیلی که ما را در چنگ می‌گیرد
     عذر موجهی می‌تراشد.

                                            آلبر کامو

/ 0 نظر / 15 بازدید