می‌باید کامل کنیم یکدیگر را

    چون دوستت میدارم
    مجبور نیستی آنگونه که روز آشنایی مان بودی باقی بمانی...
    مجبور نیستی خود را محدود کنی
    به تصویری که از تو زنده مانده در من ...
    می توانی در خودت ببالی
    چیزهای جدیدی کشف کنی در وجودت
    می توانی دگرگون شده, بشکفی ,تازه شوی
    چون دوستت میدارم
    می توانی آنچه هستی باقی بمانی
    و آنچه نیستی شوی ...

                                       مارگوت بیکل‬

    پانوشت:

    ما می‌باید کامل کنیم یکدیگر را ، نه آن‌ که همانند شویم!
    تو جبران میکنی‌ کم بود‌هایِ مرا و
    آن‌ جا که تو تند میروی من قدم آهسته می‌کنم!

                                        مارگوت بیکل‬

/ 0 نظر / 16 بازدید