مرا خود با تو سری در میان هست

                   مرا خود با تو سری در میان هست
                                                             و گر نه روی زیبا در جهان هست
                   وجودی دارم از مهرت گدازان
                                                         وجودم رفت و مهرت همچنان هست
                   اگر پیشم نشینی دل نشانی
                                                        و گر غایب شوی در دل نشان هست
                   به گفتن راست ناید شرح حسنت
                                                             ولیکن گفت خواهم تا زبان هست...

                                                         سعدی

    پانوشت

       من از خودم می پرسیدم آیا حقیقتا تو مرا دوست داشتی یا نه؟
      - دوست داشتم ولی ...
      - درست است، اما در تمام این مدت آیا به من دروغ نمی گفتی،
        آیا مرا از ته دل دوست داشتی؟
      - تو برای من مظهر کس دیگری بودی، 
        میدانی هیچ حقیقتی خارج از وجود خودمان نیست.
      در عشق این مطلب بهتر معلوم می شود، 
      چون هر کسی با قوه ی تصور خودش کس دیگر را دوست دارد
       و این از قوه ی تصور خودش است که کیف می برد
       نه از زنی که جلو اوست و گمان می کند که او را دوست دارد.
       آن زن تصور نهانی خودمان است، یک موهوم است که با حقیقت خیلی فرق دارد...!

                                                          صادق هدایت

                                  سالار عقیلی - ساز و آواز دشتی (دانلود)

/ 0 نظر / 20 بازدید