مرگ

      مرگ هم به تساوی تقسیم نمی شود
      عجبا ! هیچ کس هنوز
      به سهم کم اش از مرگ
      اعتراض نکرده است
      خیلی ها سهم بیشتری از مرگ نصیب شان می شود
      کودک بودم که درسینما
      مردی از اسب افتاد و
      آنقدر روی زمین کشیده شد که
      گریه چشم هایم را بست
      بعد ها دانستم
      افتادن از اسب گریه ندارد
      خیلی ها از اصل می افتند و می میرند

                  محمدعلی بهمنی

      پانوشت:
      در واژه ی سادگی فضیلتی خطرناک نهفته است.
      و من امشب می فهمم که انسان می تواند خواهان مرگ باشد.
      زیرا زندگی را که شفاف دیدی دیگر هیچ چیز برایت مهم نخواهد بود.
      انسانی رنج می کشد و تحمل بدبختی می کند.
      تحمل می کند و سرگذشت خویش را می پیماید.
      مردم ارجش می نهند.
      و سپس شبی، دیگر هیچ؛
      به دوستی بر می خورد و خودکشی می کند.
      می گویند علت این خودکشی اندوه های شخصی و سوگ نهانی او بوده است.
      اما نه، اگر باید الزاما این کار علتی داشته باشد من می گویم علت آن،
      سخن های بی پروای آن دوست بوده است.‏
      بدین سان هر بار به نظرم آمده که معنای عمیق جهان را دریافته ام
      در واقع سادگی آن مرا برآشفته است.‏

                         آلبر کامو

/ 0 نظر / 4 بازدید