تنهایی

                                چون به جز سایه ندیدند کسی در پی خود
                                 هـــمه از دیدن تنـــــهایی خود ترســیدند

   پانوشت:

  گیریم تـا آخـر عمـر تنها بمـانی و شـریکی بـرای زندگیت پیدا نکنی ؛
  تحمل ایـن موضـوع ، بسیـار آسان‌تر از آنست کـه
  شـب و روز با کســی سر و کار داشته باشی ،
  که حتی یکی از هزاران حرف تو را نمی‌ فهـمد ...

                                                            جــــــورج اورول

/ 0 نظر / 14 بازدید