مدارا

   خسته خودخواه بی شکیب!
   از این جهان فقط همین ها را برایم باقی گذاشته اند؛
   ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﮐﻦ !
   ﺑﻌﺪﻫﺎ ...
   ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ...

                                            ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ

  پانوشت:

  آﻧﻘﺪﺭ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﻋﺎﺩﺗﻢ ﺷﺪﻩ...
 ﻭﻗﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺮﻡ ﺷﺪﯼ ؛ 
 ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ...

                                              ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ

/ 0 نظر / 15 بازدید