جهان زندان دلبازی ست...

            زندگی زنده به گوری وسط زندان است
                                                          یکه ماندن جلوی گله ی نامردان است
            آنقَدر دور خودت گشتی وچرخاند تورا
                                                         هرطرف راه تو دیدی همه برگردان است
            هرکجا دست فشردی خبر ازگرمی نیست
                                                      بس که درریشه ودلها همه یخبندان است
            آن صدایی که خیالت نفس دوست شنید
                                                             وز وز ِ بال مگس گِرد سر قندان است
            سادگی مُرد رفیقم بپر از خواب عبث
                                                          چرخ گردون همه بر کام دل رندان است
           دستی از عالم ابهام به پشتم زد وگفت
                                                         خر خود را تو بران حال که ره بندان است
                                                            
                                                   عباس قصابی
                                                     
       پانوشت:

       تنها یک جهان وجود دارد و آن دروغین، بی رحمانه، متناقض،
       افسونگر و بی معنا می باشد.
       جهانی که این گونه ساخته می شود، جهان واقعی است.
       ما نیازمند دروغ هستیم تا این واقعیت را، این حقیقت را فتح کنیم.
       یعنی تا زندگی کنیم.
       اینکه دروغ ها برای زیستن ضرورت دارند،
       خود، جزئی از خصلت وحشت آفرین و چون و چرا ناپذیر وجود است.

                                                       نیچه

/ 0 نظر / 19 بازدید