فراموش نمیشوی....

     سخت بود..
     فراموش کردن کسی
     که با او
     همه چیز و همه کس را
     فراموش می‌کردم...

                                                     ایلهان برک

     پانوشت:

     رویا: اگه اون تونسته فراموش کنه منم میتونم...
     استاد:میبینی؟ هنوزم دوسش داری!
     رویا: از کجا معلوم؟
     استاد: از اونجا که هنوزم میخوای کارایی رو بکنی که اون کرده..

                                                  شبهای روشن

/ 0 نظر / 15 بازدید