هان نشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب

    هر گز امید از کف مده
    و آنگاه که چیز دیگری
    برای دادن در کف داری
    همه چیز در آن لحظه به پایان می رسد
    که قدمهای تو باز می ایستد!
    و هرگزهراسی به خود راه مده
    و از پذیرفتن این حقیقت که
    هنوز پله ای تا کمال فاصله باشد!
    برخیز و بی هراس خطر کن...

                              نانسی سیمس

    پانوشت:

    این پرتگاهی که من فکر می‌کنم تو به طرفش می‌ری، پرتگاه مخصوصی است،
    پرتگاهی وحشتناک، کسی که به این ورطه می‌افته توانایی اون رو نداره
    که افتادن خود رو به اعماق حس کنه و یا صدای اون رو بشنوه.
    او همچنان به اعماق فرو می‌ره!
    این حادثه تماماً سر انجام کسانیه که زمانی در زندگی خود جویای چیزی بودن
    که محیط‌شون نمی‌تونسته اون رو عرضه کنه
    یا اینکه فقط محیط خود اونهاست که نمی‌تونه اون رو فراهم کنه
    از این جهت از جستجو دست کشیدن!
    حتی پیش از اینکه به جستجو بپردازن از اون دست کشیدن.

                                    سالینجر

/ 0 نظر / 16 بازدید