مرغ فکر

       گفت : آنجا چشمه خورشید هاست
       آسمان ها روشن از نور و صفاست
       موج اقیانوس جوشان فضاست

       باز من گفتم که : بالاتر کجاست

       گفت : بالاتر جهانی دیگر است
       عالمی کز عالم خاکی جداست
       پهن دشت آسمان بی انتهاست

      باز من گفتم که بالاتر کجاست

       گفت : بالاتر از آنجا راه نیست
       زانکه آنجا بارگاه کبریاست
       آخرین معراج ما عرش خداست

       بازمن گفتم که : بالاتر کجاست

       لحظه ای در دیدگانم خیره شد
       گفت : این اندیشه ها بس نارساست

       گفتمش : از چشم شاعر کن نگاه
       تا نپنداری که گفتاری خطاست
       دورتر از چشمه خورشید ها
       برتر از این عالم بی انتها
       باز هم بالاتر از عرش خدا
       عرصه پرواز مرغ فکر ماست

 

فریدون مشیری

/ 0 نظر / 5 بازدید