مقصد

     دل خوش مکن
     به اینکه در این راه پر نشیب
     از راهیان خسته
     دو گامی جلوتری...
     شرط نخستِ راه به مقصد رسیدن است!
     وقتی که مانده ای
     چه تفاوت
     که در کجا
     در این مسیر
     از حرکت باز مانده ای
     اصلا به راه آمده ای
     یا همان نخست
     در اضطراب نقطه آغاز مانده ای!

                                            (محمدرضا ترکی)

       پانوشت:         

          گاهی مسیر ها یکی نیست.
          گاهی مقصد ها هم یکی نیست.
          و ما این را وقتی می فهمیم که به شوق هم مسیر شدن، سفر را آغاز کرده ایم .
          اینجاست که درد سراسر روحمان را می گیرد...

/ 0 نظر / 4 بازدید