هیچگاه نفهمید...


     آسمان را میدید هر روز
     که هزاران پرنده را در آغوش می‌گیرد!

     و پرندگانی را میدید هر روز
     که آزادانه در آغوش آسمان جولان می‌دهند!

     آسمان هیچ وقت نفهمید
     هیچ کدام از آن هزاران پرنده
     به اندازه ی او که درون قفس است
     عاشقش نیستند!

     آسمان را میدید هر روز
     که هزاران پرنده را در آغوش می‌گیرد!!

        پانوشت:
             پرنده که جان داد،
             قفس از خوشحالی بال در آورد


/ 0 نظر / 5 بازدید