آدم ها

      ما برای زندگی،
      نه به هوا نیازمندیم
      نه به عشق،
      نه به آزادی..
      ما برای ادامه،
      تنها
      به دروغی محتاجیم که فریب‌مان بدهد..
      و آن‌قدر بزرگ باشد که دهان سوال‌ها را ببندد..

                  مریم ملک‌دار

     
      پانوشت:

      این آدم‌های نزدیک که برشان داشتی چیدی لب طاقچه‌ی دوستی،
      کنار خنده‌های ناب، همراه افسار گسیختگی‌های دیوانه‌وار
      چه ناگاه،طاقچه‌ات خالی می‌شود ازشان،
      که نمی‌دانستی در حساس‌ترین لحظه‌های آشفتگی
      خطی می‌افتد و همه‌ی انس گرفتن‌های سن دار را، فاصله می‌کند،
      خط " منفعت "!

/ 0 نظر / 5 بازدید