زن

                    زنان در مکر و حیلت گونه گونند             زیانند و فریبند و فسونند
                    نباشد در مقام حیله و فن                    کم از نا پارسا زن پارسا زن
                    جهان داور چو گیتی را بنا کرد               پی ایجاد زن اندیشه ها کرد...

                                                        رهی معیری

       پ نوشت:
      
       خرد تا به زنان می‌رسد، نامش مکر می‌شود
       و مکر تا به مردان می‌رسد نام عقل می‌گیرد.


                                         شب هزار و یکم، بهرام بیضایی

/ 0 نظر / 19 بازدید