می مانم


      ماندن یا نماندن سوال این نیست!
      آی که چشم های تو می گویند : بمان
      می مانم
      حتی اگر
      جهان را
      بر شانه های خسته ی من
      آوار کرده باشی.

                                          حسین منزوی

      پانوشت:

            چه تنگنای سختی است!
            یک انسان یا باید بماند یا برود.
            و این هر دو
            اکنون برایم از معنی تهی شده است.
            و دریغ که راه سومی هم نیست...

/ 0 نظر / 6 بازدید